ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η  εταιρεία με την επωνυμία «AUTOGAS TSOPELOGIANNI ΜΟΝ. ΕΠΕ» που εδρεύει Λ. Βουλιαγμένης 70, Ελληνικό και εκπροσωπείται νόμιμα (στο εξής: «Διοργανώτρια»), διοργανώνει διαγωνισμό - κλήρωση, με την ονομασία «5+5» (στο εξής: «ο Διαγωνισμός»), που διέπεται από τους κάτωθι αναλυτικούς όρους. Η συμμετοχή κάποιου στον Διαγωνισμό (με τον τρόπο που αυτός που περιγράφεται κατωτέρω) θα σηµαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή από πλευράς του όλων των παρόντων όρων συµµετοχής:

  1. 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο Διαγωνισμός ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

  1. 2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ - ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1 Δικαίωµα συµµετοχής στο Διαγωνισµό έχουν όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι δικαιοπρακτικά ικανοί, έχουν στην κυριότητα ή τη συγκυριότητά τους Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο (εφεξής: «όχημα»), έχουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (ανωτέρω υπό 1.) απευθυνθεί στη Διοργανώτρια ή σε συγγενείς ή σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις που ανήκουν στον Όμιλο «AUTOGAS TSOPELOGIANNI» (εφεξής «Όμιλος»), εφόσον έχουν (εντός του ιδίου πάντα χρονικού διαστήματος) εγκαταστήσει στο όχημα, μέσω της Διοργανώτριας ή άλλης εταιρίας του Ομίλου, σύστημα υγραεριοκίνησης (εφεξής: «Σύστημα») και εφόσον έχουν απαραιτήτως εξοφλήσει οι ίδιοι πλήρως και ολοσχερώς το αντίστοιχο τίμημα (για το σύστημα, την εγκατάστασή του κτλ).

Ως εξοφλών για τους σκοπούς του παρόντος (και άρα ως συμμετέχων στο Διαγωνισμό, εφόσον πληρούνται  σωρευτικά και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το παρόν) τεκμαίρεται αμαχήτως εκείνος που παραλαμβάνει το όχημα μετά την εγκατάσταση του Συστήματος, καταβάλλοντας ταυτοχρόνως και εν όλω το αντίστοιχο τίμημα στη Διοργανώτρια ή σε έτερη και ανήκουσα στον Όμιλο εταιρία, εφόσον η εγκατάσταση γίνει εκεί.

Στον Διαγωνισμό συμμετέχουν και νομικά πρόσωπα, εφόσον τους ανήκει το όχημα στο οποίο εγκατεστάθη το Σύστημα. Εφόσον το νομικό πρόσωπο αναδειχθεί Νικητής βάσει των όρων του παρόντος (βλ. κατωτέρω), τότε η παραλαβή και η κάρπωση του Δώρου θα γίνει από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ως αυτός προκύπτει από τα οικεία έγγραφα νομιμοποίησης, τα οποία θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομισθούν στη Διοργανώτρια κατά το στάδιο παραλαβής του Δώρου από εκείνον (βλ. κατωτέρω άρθρο 4 του παρόντος).

2.2 Εξαιρούνται από τη συμμετοχή οι εταίροι και οι διαχειριστές της Διοργανώτριας ή συγγενών επιχειρήσεων, οι εργαζόμενοι σε αυτές, οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθµού αυτών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό.

2.3 Στις περιπτώσεις παρακράτησης κυριότητας του οχήματος από τράπεζα ή άλλον χρηματοδοτικό φορέα ή άλλον τρίτο, ως κύριος του οχήματος για τους σκοπούς του παρόντος θα θεωρείται εκείνος που αναφέρει η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

  1. 3. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

3.1    Εφόσον κάποιος πληροί σωρευτικά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 2 του παρόντος συμμετέχει στον Διαγωνισμό. 

3.2 Κάθε συμμετέχων θα συμμετέχει στο Διαγωνισμό με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας/έδρας κτλ) που θα έχει δώσει στη Διοργανώτρια ή την εταιρία που ανήκει στον Όμιλο (εάν απευθυνθεί εκεί, κατά τα ως άνω) ως πελάτης της και τα οποία θα έχουν χρησιμοποιηθεί και για την έκδοση των αντιστοίχων παραστατικών (απόδειξη, τιμολόγιο κτλ), που αφορούν στο τίμημα για την εγκατάσταση του Συστήματος στο όχημά του. Τα εν λόγω και κατά τον άρτι αναφερθέντα τρόπο προκύπτοντα στοιχεία θα τεκμαίρονται αμαχήτως ως αληθή και ακριβή στοιχεία εκάστου των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό.

  1. 4. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ – ΝΙΚΗΤΕΣ - ΔΩΡΟ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ / ΚΑΡΠΩΣΗ ΔΩΡΟΥ

4.1 Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού και καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή (εκτός αργιών) και ώρα 18:00μμ θα πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων, η οποία θα γίνεται με απόλυτα ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, διαθέσιμης μέσω του ιστοτόπου  https://www.miniwebtool.com/random-name-picker/, η οποία, λόγω του τρόπου λειτουργίας της και των ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών της, εξασφαλίζει την πλήρη ασφάλεια και εγκυρότητα του Διαγωνισμού και εκάστης κλήρωσης και τον αποκλεισμό οιασδήποτε αθέμιτης παρεμβολής σε αυτήν . Από την κλήρωση που θα γίνεται καθημερινά κατά τα ως άνω, θα προκύπτει ένα (1) άτομο εκ των συμμετεχόντων κατά τα ως άνω  ανά εκάστη ημέρα (εφεξής «Νικητής ή Νικητές»).

Τα ονόματα και εν γένει τα στοιχεία των Νικητών θα είναι εκείνα που θα προκύπτουν βάσει του όρου 3.2 ανωτέρω.

Έκαστος συμμετέχων δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες από μία κληρώσεις.

4.2 Ο Νικητής θα κερδίζει ως Δώρο:

Α) Δωρεάν ετήσια σέρβις, στα οποία θα υποβληθεί το Σύστημα υγραεριοκίνησης (στο βιβλίο συντηρήσεως αναφέρονται λεπτομερώς  οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που συμπεριλαμβάνονται), που θα εγκατασταθεί στο όχημα κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Η εν λόγω δωρεάν παροχή θα αφορά στα επόμενα πέντε (5) έτη και σε ένα ετήσιο (προγραμματισμένο) σέρβις ανά έτος, κατ’ ανώτατο όριο, και αποκλειστικά και μόνον στις αναγκαίες δαπάνες που σχετίζονται με τα τακτικά ετήσια και καθιερωμένα σέρβις των 15.000 χιλιομέτρων, στα οποία θα πρέπει να υποβληθεί το Σύστημα (στο βιβλίο συντηρήσεως αναφέρονται λεπτομερώς  οι εργασίες και τα ανταλλακτικά που συμπεριλαμβάνονται) που θα εγκατασταθεί στο όχημα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (δηλαδή πέντε σέρβις κατ’ ανώτατο όριο)

και

Β) Δωρεάν ετήσια συντήρηση, αφορώσα αποκλειστικά και μόνον σε αλλαγή φίλτρων λαδιού, φίλτρων αέρος και λαδιού κινητήρα του οχήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος και του βιβλίου συντηρήσεως. Η εν λόγω συντήρηση θα αφορά στα επόμενα πέντε (5) έτη, θα γίνεται μία φορά το έτος κατ’ ανώτατο όριο (δηλαδή πέντε συντηρήσεις κατ’ ανώτατο όριο) και θα αφορά στις αναγκαίες και μόνον δαπάνες που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνον με τις ως άνω αλλαγές φίλτρων και λαδιού του οχήματος.

(εφεξής «Δώρο»)

Το Δώρο θα έχει διάρκεια πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από την ημέρα εγκατάστασης του Συστήματος στο όχημα. 

Το Δώρο αφορά αποκλειστικά και μόνον στα ως άνω περιγραφόμενα τακτικά σέρβις και τακτικές εργασίες συντήρησης του οχήματος και αποκλειστικά και μόνον υπό τον όρο ότι αυτά θα λάβουν χώρα κατά τρόπο προγραμματισμένο στις εγκαταστάσεις της Διοργανώτριας (ή εταιρίας ανήκουσας στον Όμιλο, κατόπιν και μόνον υπόδειξης της Διοργανώτριας) και με χρήση δικού της και μόνον προσωπικού. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται δαπάνες καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετιζόμενες με εργασίες, παροχές, προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων.

Κάθε προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί για τια αποτελούντα αντικείμενο του Δώρου σέρβις και εργασίες συντήρησης θα είναι της αποκλειστικής επιλογής της Διοργανώτριας (ή της αντίστοιχης εταιρίας του Ομίλου, στην οποία θα απευθυνθεί ο Νικητής καθ’ υπόδειξιν της Διοργανώτριας).

Το Δώρο σε καμία περίπτωση δεν αφορά σε οιαδήποτε μη αναγκαία δαπάνη για τα ως άνω σέρβις και συντήρηση ή σε οιαδήποτε δαπάνη που αφορά σε έκτακτα σέρβις ή έκτακτη συντήρηση του Συστήματος ή του οχήματος ή σε οιαδήποτε δαπάνη που αφορά σε συντήρηση ή επισκευή του Συστήματος ή του οχήματος, υποχρεωτική ή προαιρετική, εφόσον αυτή δεν σχετίζεται με τα ανωτέρω περιοριστικά περιγραφόμενα τακτικά σέρβις και συντήρηση  ή/και σε δαπάνη που αφορά σε οιοδήποτε άλλο σύστημα ή τμήμα του οχήματος  ή/και σε δαπάνη που οφείλεται σε οποιαδήποτε άλλη εν γένει αιτία (πχ προαιρετική συντήρηση, βελτίωση - όπως τα επιπρόσθετα προϊόντα προστασίας των βαλβίδων  -  αποκατάσταση βλάβης ή ζημιάς του Συστήματος ή του οχήματος κ.α.).

Το Δώρο, πέραν των λοιπών όρων του παρόντος, ισχύει μόνον εφόσον θα προκύπτει αποδεδειγμένα ότι τηρούνται πιστά οι όροι που αναγράφονται στο βιβλίο εγγυήσεων & συντήρησης, που θα παραδοθεί από τη Διοργανώτρια (ή άλλη εταιρία ανήκουσα στον Όμιλο) κατά την εγκατάσταση του Συστήματος .

Το Δώρο, πέραν των άλλων, παύει αυτοδικαίως να ισχύει , εάν διακοπεί η εγγύηση καλής λειτουργίας του κινητήρα ή του Συστήματος του οχήματος, λόγω μη τήρησης των όρων και οδηγιών συντήρησης και λειτουργίας του κατασκευαστή του οχήματος ή/και του κατασκευαστή του Συστήματος ή/και του εγκαταστάτη του Συστήματος (Διοργανώτριας ή άλλης εταιρίας του Ομίλου).

Ο Νικητής θα μπορεί να παραλάβει το Δώρο (να εμφανισθεί, να προσκομίσει τα κατάλληλα έγγραφα κτλ) εντός διαστήματος 15 ημερών από την ημερομηνία ανάδειξής του ως Νικητή.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος, το Δώρο (εάν δεν το έχει παραλάβει ο Νικητής) αυτοδικαίως θα παύει να ισχύει. 

Σε κάθε περίπτωση το Δώρο παύει αυτοδικαίως να ισχύει μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την εγκατάσταση του Συστήματος, ακόμη και εάν ο Νικητής το έχει μεν παραλάβει, αλλά δεν έχει προβεί σε κάρπωσή του εν όλω ή εν μέρει (πχ εκτέλεση κάποιων εκ των ετησίων σέρβις κτλ).

4.3 Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε Νικητή, εάν εκείνος δεν μπορεί να παραλάβει ή να καρπωθεί το Δώρο του (εν όλω ή εν μέρει), για λόγους μη αναγόμενους ή μη αφορώντες σε εκείνην (πχ άπρακτη παρέλευση του διαστήματος παραλαβής του Δώρου, άπρακτη παρέλευση του διαστήματος κάρπωσης του Δώρου, μη προσκόμιση των εγγράφων ταυτοποίησης του Νικητή που θα του ζητηθούν, κλοπή ή καταστροφή ή αδυναμία κινήσεως του οχήματος κ.α.). Σε αυτή την περίπτωση η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη θα φέρει έναντι του Νικητή.

Το κατά τα ως άνω πλήρως ανεύθυνο της Διοργανώτριας ιδίως (αλλά όχι μόνον) ισχύει σε οιανδήποτε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, κωλύματα νομικής ή ουσιαστικής φύσης και εν γένει αίτια μη σχετιζόμενα με τη Διοργανώτρια εμποδίζουν ή ματαιώνουν την παραλαβή ή/και την (εν όλω ή εν μέρει) κάρπωση του Δώρου από κάποιον Νικητή.

4.4 Τα  ονοματεπώνυμα των Νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινώνονται καθημερινώς στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.tsopelogiannisautogas.gr, μετά την ολοκλήρωση εκάστης κλήρωσης και την ανάδειξη εκάστου Νικητή.

Εν συνεχεία, οι Νικητές οφείλουν να έλθουν αμελλητί σε επαφή με τη Διοργανώτρια και να συνεννοηθούν μαζί της, για τις περαιτέρω διαδικασίες παραλαβής/κάρπωσης  του Δώρου τους, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Σε αυτές τις διαδικασίες ανήκουν ιδίως η ταυτοποίηση των Νικητών, η διαπίστωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις ανάδειξής του σύμφωνα με το παρόν (μέσω πρωτοτύπων Δ.Α.Τ, άδειας κυκλοφορίας οχήματος, παραστατικών αφορώντων στην εγκατάσταση Συστήματος στο όχημά τους και στην εξόφλησή του κ.α.) κ.α. .

Η Διοργανώτρια δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να έλθει η ίδια σε επαφή με τους Νικητές, μέσω των στοιχείων επικοινωνίας τους, σύμφωνα με τον όρο 3.2 ανωτέρω.

4.5 Οι Νικητές χάνουν αυτοδικαίως οιοδήποτε δικαίωμά τους στο Δώρο τους, εάν δεν έλθουν σε οιανδήποτε επαφή με τη Διοργανώτρια το αργότερο την 15η ημέρα από την κλήρωση ή εάν έλθουν σε επαφή μαζί της, πλην όμως κωλυσιεργούν ή αδρανούν αδικαιολογήτως και εν γένει δεν προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες και στην προσκόμιση των σύμφωνα με το παρόν απαιτουμένων δικαιολογητικών και εγγράφων, για την παραλαβή του Δώρου τους από τη Διοργανώτρια.

Επίσης, οι Νικητές χάνουν αυτοδικαίως οιοδήποτε δικαίωμα στο Δώρο τους, αν σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμη και αυτό της παραλαβής του Δώρου, αρνηθούν ρητώς ή σιωπηρώς το Δώρο ή εάν αντιταχθούν σε οιονδήποτε όρο του Διαγωνισμού ή εάν διαπιστωθεί ότι η συµµετοχή τους στο Διαγωνισμό δεν πληρούσε κάποιον από τους όρους του παρόντος και δεν ήταν σύμφωνη με αυτούς ή εάν διαπιστωθεί ότι προέβησαν σε ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις ή εάν δεν πιστοποιήσουν δεόντως τα στοιχεία τους (ΑΔΤ, άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, νομιμοποίηση κτλ) ή εάν δεν προσκομίσουν τα σύμφωνα με τους παρόντες όρους απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή του Δώρου (παραστατικά από τα οποία προκύπτει η εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, Συστήματος στο όχημά τους και η πλήρης εξόφληση του αντιστοίχου τιμήματος, από εκείνους κτλ) ή εάν για οποιονδήποτε νομικό, πραγματικό ή άλλο λόγο (προκύπτοντα από τους όρους του παρόντος ή και όχι), δεν μπορούν να παραλάβουν ή να καρπωθούν το Δώρο τους.

Εφόσον λάβει χώρα οιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων και σε κάθε περίπτωση, με την για οιονδήποτε λόγο άπρακτη παρέλευση της ως άνω 15ήμερης προθεσμίας από την κλήρωση, ουδεμία υποχρέωση της Διοργανώτριας θα υφίσταται έναντι του Νικητή αναφορικά με το Δώρο.

4.6. Το δώρο για κάθε Νικητή είναι προσωποπαγές και ο Νικητής δεν έχει το δικαίωµα να το δωρίσει, εκχωρήσει ή μεταβιβάσει (εν όλω ή εν μέρει) σε κάποιον τρίτο ή να ζητήσει την αντικατάστασή του ή υποκατάστασή του με προϊόν ή υπηρεσία ή άλλη παροχή. Ο Νικητής δεν έχει δικαίωµα αντικατάστασης του Δώρου του (ή μέρους αυτού) με χρήµατα ή να ζητήσει την εξαργύρωσή του. Το Δώρο δεν ανταλλάσσεται με ο,τιδήποτε άλλο και δεν συμψηφίζεται εν όλω ή εν μέρει με τυχόν αξίωση που διατηρεί η Διοργανώτρια (ή συγγενής επιχείρηση αυτής) έναντι του Νικητή από οιανδήποτε αιτία.

4.7 Η Διοργανώτρια δικαιούται να χρησιμοποιεί το Δώρο οιουδήποτε Νικητή ή και τα Δώρα όλων των Νικητών για σκοπούς διαφήμισης και προβολής της με οιονδήποτε τρόπο και μέσο, τηρώντας, πάντα, τον Νόμο. Οι Νικητές τεκμαίρεται αμαχήτως ότι ήδη από τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό έχουν συναινέσει πλήρως σε αυτή τη χρήση των Δώρων τους από τη Διοργανώτρια και δεν δικαιούνται να  εγείρουν  καµία  αξίωση  έναντι αυτής για αυτόν τον λόγο.

Ακόμη, η  Διοργανώτρια  διατηρεί  το  δικαίωµα  να  ανακοινώσει  τα  ονόματα των  Νικητών στον ως άνω επίσημο ιστότοπό της και σε οποιοδήποτε έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο ενημέρωσης ή κοινωνικής δικτύωσης ή προβολής και να (ανα)δηµοσιεύει φωτογραφίες τους, καθώς και να βιντεοσκοπήσει και να αναµεταδώσει την κλήρωση ή/και την ανάδειξη των Νικητών ή/και την απονομή των Δώρων ή/και την κάρπωσή τους και εν γένει να προβάλλει και να διαφημίζει ελευθέρως και με οιοδήποτε μέσο και τρόπο τον Διαγωνισμό, τις κληρώσεις, τους Νικητές και τα Δώρα τους, χωρίς την υποχρέωση προηγούµενης ενηµέρωσης των Νικητών ή καταβολής σ’ αυτούς οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµίωσης, οι δε Νικητές με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό παρέχουν ρητώς και την προς  τούτο  ρητή  συναίνεση  και συγκατάθεσή τους. 

4.8 Η Διοργανώτρια δεν φέρει καµία ευθύνη σχετική µε καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής ή κάρπωσης του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών ή για λόγους ανωτέρας βίας ή άλλους λόγους εκτός της σφαίρας ελέγχου της, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου. 

4.9 Πέραν της σύμφωνα με τους όρους του παρόντος απονομής των Δώρων στους Νικητές, η Διοργανώτρια δεν υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συµµετασχόντων.

4.10. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο µε τα προσωπικά δεδοµένα των συµµετεχόντων στον Διαγωνισμό (ως αυτά προκύπτουν βάσει του όρου 3.2 ανωτέρω), για όσο χρόνο απαιτείται και στο βαθµό που αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών του Διαγωνισµού, καθώς και την τήρηση των παρόντων όρων αυτού.

Επίσης η Διοργανώτρια θα μπορεί να κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και ιδία του τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της διεύθυνσης σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για λόγους ενημερωτικούς, διαφημιστικούς και προωθητικούς, πάντοτε τηρώντας τον Νόμο και την Πολιτική Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων που έχει η ίδια αναρτήσει στον επίσημο ιστότοπό της. Οίκοθεν νοείται ότι οι συμμετέχοντες  διατηρούν τα εκ του νόμου δικαιώματά τους, αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, ως αυτά περιγράφονται (ως προς το περιεχόμενο και ως προς τον τρόπο άσκησής τους) και εντός της ρηθείσης Πολιτικής Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων της Διοργανώτριας. ρητής αντίταξής τους σε αυτή τη χρήση των εν λόγω προσωπικών τους δεδομένων

4.11 Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωµα µη απόδοσης του Δώρου σε κάποιον Νικητή, σε περίπτωση που εκείνος παραβιάσει ή αντιταχθεί, έστω και σιωπηρώς, σε οποιονδήποτε εκ των παρόντων όρων του Διαγωνισμού.

4.12 Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωµα µονοµερώς και χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι οιουδήποτε των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό ή οιουδήποτε τρίτου, να αναβάλει, διακόψει ή να µαταιώσει το Διαγωνισµό ή οποιοδήποτε µέρος αυτού ή/και οποιαδήποτε κλήρωση, να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων της κλήρωσης ή του Διαγωνισμού εν γένει, να μεταβάλει το χρόνο ή τον τρόπο διεξαγωγής  του  Διαγωνισµού ή/και  της  κλήρωσης,  να συντοµεύσει ή  να  παρατείνει τη  διάρκειά  του  ή  να αλλάξει  το προσφερόµενο για κάθε Νικητή Δώρο µε άλλο, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισµού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και ενηµερώνοντας το κοινό µε σχετική αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της.

  1. 5. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

5.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί αμάχητο τεκμήριο πλήρους γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής του συνόλου των παρόντων όρων του Διαγωνισμού από τον συμμετέχοντα. Η δε έναρξη διαδικασιών παραλαβής του Δώρου από τον Νικητή (επαφή με τη Διοργανώτρια κτλ) επιβεβαιοί τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισµού από εκείνον.

5.2. Άπαντες οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας http://www.tsopelogiannisautogas.gr. Το αυτό θα ισχύει και για οιαδήποτε τυχόν μεταβολή των όρων του Διαγωνισμού ή ακόμα και τη ματαίωσή του, όπερ δύναται να λάβει χώρα ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη ευχέρεια της Διοργανώτριας.

5.3 Οι παρόντες όροι και ο Διαγωνισμός εν γένει διέπονται από και ερμηνεύονται σύµφωνα µε το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά µε τους παρόντες όρους ή/και τον Διαγωνισµό εν γένει, θα λύεται σύµφωνα µε την ισχύουσα Νοµοθεσία, ενώ σε περίπτωση οιασδήποτε συναφούς με τον Διαγωνισμό ή με τους παρόντες όρους αυτού δικαστικής αντιδικίας, μόνα αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

mapMetamorfosi

Μεταμόρφωση

Εγκαταστάσεις & After Sales Service

Λεωφ. Τατοϊου 89,
Τηλ: 210 2835840
Fax: 211 1838459

mapElliniko

Ελληνικό

Εγκαταστάσεις & After Sales Service

Έναντι Μετρό Ελληνικού
Λεωφ. Βουλιαγμένης 70,
Τηλ/Fax: 210 9626633


mapAgia

Αγία Παρασκευή

Εγκαταστάσεις & After Sales Service

Πλησίον Πλ. Αγίας Παρασκευής
Λεωφ. Μεσογείων 409,
Τηλ/Fax: 210 6012839


Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Τμήμα Πωλήσεων κατάστημα Μεταμόρφωσης και Ελληνικού
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-17:00, Σάββατο: 9:00-14:00

Τμήμα Πωλήσεων κατάστημα Αγ. Παρασκευής
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-17:00, Σάββατο: κλειστά

Λογιστήριο
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-16:30, Σάββατο: κλειστά

After Sales Service
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-16:30, Σάββατο: κλειστά

Δείτε όλους τους τρόπους πληρωμής εδώ cards2018