νεα

Όροι προσφοράς για τους αναγνώστες της εφημερίδας "Ανεξαρτησία"

Βάσει ρητής συμφωνίας συναφθείσης μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Ελληνικό Αττικής, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 70, με ΑΦΜ 800557129, Δ.Ο.Υ. Ηλιουπόλεως νομίμως εκπροσωπουμένης, ως εγκαταστάτη συστημάτων υγραεριοκίνησης σε οχήματα (εφεξής: «η Εταιρία») και της εταιρείας με την επωνυμία «EUROMEDIA ACTION A.E.», εδρεύουσας στη Μεταμόρφωση Αττικής, Λεωφ. Τατοϊου και Κορίνθου 1, με ΑΦΜ 099363242, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένης (εφεξής η «Εκδότρια»), ως εκδότριας της ημερήσιας, πολιτικο –οικονομικού περιεχομένου, πανελλαδικής κυκλοφορίας εφημερίδας με τον τίτλο «η Ανεξαρτησία» (εφεξής η «Εφημερίδα»), η Εταιρία θα προσφέρει στους αναγνώστες της Εφημερίδας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπό τους κάτωθι συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις, έκπτωση για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών από την Εταιρία προς τους αναγνώστες.

Ειδικότερα:

1. Η έκπτωση που θα παρέχει η Εταιρία στον εκάστοτε αναγνώστη που θα πληροί τους κατωτέρω εκτιθέμενους όρους και προϋποθέσεις, θα είναι συνολικού ποσού ε κατόν πενήντα (150) ΕΥΡΩ (εφεξής η «‘Έκπτωση»), το οποίο ποσόν θα αφαιρείται από το εκάστοτε (βάσει του εκάστοτε εν ισχύι τιμοκαταλόγου της Εταιρίας, των εκάστοτε εν ισχύι αμοιβών τρίτων, των συναφών εξόδων, δαπανών κτλ.), συνολικό (προ ΦΠΑ) ποσόν λιανικής που χρεώνει η Εταιρία για : α) την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης κατασκευαστή – προμηθευτή επιλογής της Εταιρίας σε όχημα της επιλογής και της αποκλειστικής κυριότητας του εκάστοτε αναγνώστη, β) την εγκατάσταση σε αυτό το όχημα πρόσθετου συστήματος προστασίας βαλβίδων και γ) την παροχή υπηρεσιών διεκπεραίωσης Τεχνικού Ελέγχου του οχήματος και μετατροπής της άδειάς του, σε αυτών συμπεριλαμβανομένων των συναφών αμοιβών τρίτων, εξόδων και δαπανών (εφεξής τα ανωτέρω θα καλούνται συνολικά η «Υπηρεσία»).

Ρητά διευκρινίζεται ότι στην Υπηρεσία, επί της οποίας θα παρέχεται η Έκπτωση, περιλαμβάνονται απαραιτήτως αλλά και περιοριστικώς και ως ένα ενιαίο και αδιάσπαστο όλον: (α) τα απαραίτητα υλικά και ανταλλακτικά και οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία κατάλληλου για το εκάστοτε όχημα συστήματος υγραεριοκίνησης επιλογής της Εταιρίας, καθώς και συστήματος επιπρόσθετης προστασίας των βαλβίδων του, (β) οι απαραίτητες διαδικασίες για τη μεταφορά του οχήματος και την υποβολή του στον κατά νόμον υποχρεωτικό Τεχνικό Έλεγχο σε ΙΚΤΕΟ της επιλογής της Εταιρίας, μετά των συναφών εξόδων, αμοιβών και δαπανών για τον έλεγχο, την έκδοση του αντιστοίχου πιστοποιητικού κτλ και (γ) οι απαραίτητες διαδικασίες για την μετατροπή της αδείας κυκλοφορίας του οχήματος μέσω του αρμόδιου προς τούτο Φορέα μετά των συναφών εξόδων και δαπανών. [Η κατά τα ως άνω και επί των ως άνω υπηρεσιών εν συνόλω (και όχι σε καθεμία χωριστά) παροχή εκπτώσεως εκ μέρους της Εταιρίας μέσω της Εφημερίδας, θα αναφέρεται εφεξής και ως η « Προσφορά»].

 

2. Η Εταιρία θα προσφέρει την Έκπτωση σε κάθε αναγνώστη –φυσικό ή νομικό πρόσωπο - , στο οποίο θα ανήκει η άδεια του εκάστοτε οχήματος, και σε όλους συνολικά τους αναγνώστες, που θα επιλέξουν να αγοράσουν την Υπηρεσία και θα προσκομίσουν/παραδώσουν στα Γραφεία της έδρας της Εταιρίας δέκα (10) συνολικά και αφορώντα στην παρούσα Προσφορά κουπόνια (εφεξής τα «Κουπόνια»), προερχόμενα από ισάριθμα, συνεχόμενα (συναπτά) τεύχη της Εφημερίδας.

3. Το διάστημα κατά το οποίο θα «τρέξει» η Προσφορά μέσω της Εφημερίδας θα είναι από 18/1/2016 έως και 28/1/2016, τυχόν δε συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και της Εκδότριας για αλλαγή του ως άνω διαστήματος (ή παράτασή του κτλ) θα γνωστοποιείται στο κοινό κατ’ αρχήν από την Εκδότρια. Το ίδιο θα ισχύει και για την τυχόν ύπαρξη τευχών «μπαλαντέρ», δηλαδή επιπλέον τευχών της Εφημερίδας που θα περιλαμβάνουν κουπόνια, ώστε κάποιοι αναγνώστες που θα έχουν τυχόν απολέσει κάποια κουπόνια να μπορούν να συμπληρώσουν τον απαιτούμενο αριθμό κουπονιών λαμβάνοντας κουπόνια από τα τεύχη «μπαλαντέρ» σε αντικατάσταση των απολεσθέντων κουπονιών. Σε κάθε περίπτωση διευκρινίζεται ότι τα τεύχη «μπαλαντέρ» της Εφημερίδας δεν θα υπερβούν τα πέντε (5) και (εάν εκδοθούν) θα εκδοθούν σε απόλυτη χρονική συνάφεια με το τέλος της διάρκειας της Προσφοράς (δηλαδή εν είδει μικρής παρατάσεως αυτής)

4. Η Προσφορά θα ισχύει για ένα μόνον όχημα του εκάστοτε αναγνώστη (φυσικού ή νομικού προσώπου), ενώ από αυτήν ρητώς εξαιρούνται οι εταίροι, η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι τη Εταιρίας και της Εκδότριας ή συγγενών ή συνδεδεμένων με αυτές εταιριών, καθώς και οι σύζυγοι ή οι συγγενείς πρώτου βαθμού (σε ευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου) αυτών, καθώς και η Εταιρία, η Εκδότρια και οι συγγενείς ή συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες. Ρητά περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που κάποιο όχημα ανήκει σε περισσότερους του ενός (1) ιδιοκτήτες, για την αγορά της Υπηρεσίας και την κάρπωση της Προσφοράς (και της Έκπτωσης) απαιτείται ρητή έγγραφη συναίνεση όλων των συνιδιοκτητών που θα πρέπει να παραδίδεται στην Εταιρία μαζί με τα απαιτούμενα κουπόνια.

 

5. Προκειμένου να καρπωθεί της Προσφοράς, κάθε αναγνώστης (που θα επιλέξει να αγοράσει την Υπηρεσία) θα πρέπει να παραδώσει (απλή «επίδειξη» δεν αρκεί) τα κατά τα ως άνω, ορθά, δέκα (10) Κουπόνια του (όπως αυτά θα προσδιορίζονται και θα του γνωστοποιούνται συγκεκριμένα από την Εκδότρια μέσω της Εφημερίδας) στην Εταιρία κατά την αγορά της Υπηρεσίας και δη το αργότερο έως τις 31/3/2016, μετά δε την πάροδο της ως άνω ημερομηνίας, η Προσφορά δεν θα τελεί πλέον σε ισχύ (θα είναι άκυρη).

 

6. Η κάρπωση της Προσφοράς και αντίστοιχα της Έκπτωσης από τον εκάστοτε αναγνώστη θα μπορεί να λάβει χώρα κατά την εκ μέρους του αγορά της Υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο έως και 31 Μαρτίου 2016 (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας/ χρόνου υλοποίησης της Υπηρεσίας), με ισχύ (της Έκπτωσης) επί της εκάστοτε συνολικής (προ ΦΠΑ) τιμής για την Υπηρεσία (όπως περιγράφεται στο άρθρο υπό 1 ανωτέρω) υπό τον όρο συμπλήρωσης/ υπογραφής από τον αναγνώστη των σχετικών εγγράφων που θα του προσκομίσει/υποδείξει η Εταιρία. Διευκρινίζεται ότι για να ισχύει η Έκπτωση, ο εκάστοτε αναγνώστης θα πρέπει να αγοράσει το σύνολο των επιμέρους υπηρεσιών που συναποτελούν την Υπηρεσία (άρθρο 1 του παρόντος) καθώς σε περίπτωση αγοράς τινών εξ αυτών ή αγοράς άλλου ή και άλλου είδους υπηρεσιών δεν θα ισχύει η Έκπτωση και η εν γένει Προσφορά.

7. Η παροχή της Υπηρεσίας θα λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο σε κάποιο από τα καταστήματα της Εταιρίας ή και τυχόν συνεργαζομένων με εκείνη εταιριών και θα υλοποιηθεί σε χρόνο που η Εταιρία θα επιλέξει ελευθέρως, κατόπιν προηγούμενης, βεβαίως, συνεννόησης με τον εκάστοτε αναγνώστη και υπό τον ως άνω όρο ότι η Υπηρεσία θα έχει αγοραστεί (κατά τα ως άνω αναφερόμενα) έως 31/3/2016. Η εκ μέρους της Εταιρίας παροχή της Υπηρεσίας προς τον εκάστοτε αναγνώστη τελεί υπό τον αυτονόητο όρο της δυνατότητας (τεχνικά, νομικά κτλ) παροχής της Υπηρεσίας προς το εκάστοτε υποδεικνυόμενο όχημα, τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, την κατάστασή του κτλ. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Εταιρία θα μπορεί ευλόγως και νομίμως να αρνηθεί την παροχή της Υπηρεσίας και άρα και της Προσφοράς χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του αναγνώστη, εφόσον το υποδεικνυόμενο από εκείνον όχημα θα έχει τεχνικά χαρακτηριστικά ή θα είναι σε κατάσταση ή θα φέρει πραγματικά ή νομικά ελαττώματα ή εν γένει στοιχεία που δεν θα επιτρέπουν την εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης σε αυτό ή εφόσον οι εν γένει περιστάσεις και συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την εφαρμογή των όρων του παρόντος εν όλω. Το ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος.

8. Η Προσφορά αφορά στην κάρπωση της Έκπτωσης αποκλειστικά και μόνον υπό τους αναφερόμενους εδώ όρους για την αγορά της συγκεκριμένης και μόνον Υπηρεσίας (ως συνόλου συγκεκριμένων επιμέρους υπηρεσιών που αποτελούν αδιάσπαστο όλον, κατά τα ως άνω) το ως άνω χρονικό διάστημα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο τυχόν παροχής οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας από την Εταιρία ή να λειτουργήσει ως έκπτωση σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες αυτής ή ως επιπρόσθετη έκπτωση σε προϊόντα και υπηρεσίες αυτής που είναι ήδη σε έκπτωση ή προσφορά ή δίδονται ως δώρο στα πλαίσια της πελατειακής ή της τιμολογιακής πολιτικής της Εταιρίας ή στα πλαίσια άλλων προωθητικών ή παρεμφερών ενεργειών της ή να συμψηφισθεί εν όλω ή εν μέρει με οφειλές του εκάστοτε αναγνώστη προς την Εταιρία από άλλες παροχές/ υπηρεσίες ή προϊόντα εκείνης ή από άλλη αιτία ή να εξαργυρωθεί, ανταλλαγεί με χρήματα, άλλα προϊόντα /υπηρεσίες της Εταιρίας ή άλλη εν γένει παροχή κοκ.

Διευκρινίζεται ακόμη ότι η Προσφοράείναι προσωποπαγής και ο εκάστοτε αναγνώστης και κάτοχος των κουπονιών δεν έχει το δικαίωµα να την δωρίσει., εκχωρήσει ή πωλήσει σε τρίτον ή να δωρίσει, εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα κουπόνια ή τινά εξ αυτών σε κάποιον τρίτο.

 

9. Η Εταιρία εγγυάται την προσήκουσα και εντελή παροχή των υπηρεσιών της βάσει των όρων του παρόντος προς τον εκάστοτε αναγνώστη που θα πληροί τους σύμφωνα με το παρόν όρους κάρπωσης της Προφοράς («Έκπτωσης»). Η Εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε τυχόν δυσλειτουργία του οχήματος, μετά την εγκατάσταση σε αυτό συστήματος υγραεριοκίνησης, εφόσον αυτή η δυσλειτουργία δεν θα τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την εγκατάσταση ή θα συνιστά αποτέλεσμα πλημμελούς λειτουργίας ή συντηρήσεως του οχήματος ή ελαττώματος ή προβλήματος που ήδη αυτό είχε πριν την εγκατάσταση.

Επίσης η Εταιρίαδεν φέρει καµία ευθύνη σχετική µε καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία κάρπωσης της Προσφοράς εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών, λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων λόγων εκτός της σφαίρας ελέγχου της.

Η Εταιρία δεν θα φέρει, επίσης, ευθύνη για τυχόν υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις τρίτων (συνεργαζομένων εταιριών κτλ), έναντι των οποίων οι αναγνώστες ασφαλώς θα διατηρούν εις το ακέραιον τα δικαιώματα και τις όποιες αξιώσεις τους.

10. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να να μεταβάλλει μονομερώς οποτεδήποτε το επιθυμεί και κατά την διακριτική της ευχέρεια τους όρους του παρόντος.

11. Η χρήση των κατά τα ως άνω κουπονιών από οιονδήποτε αναγνώστη και οποιαδήποτε εν γένει προπαρασκευαστική ενέργειά του για την κάρπωση της Προσφοράς συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο ίδιος έχει αναγνώσει πλήρως τους παρόντες όρους και συγκατατίθεται πλήρως σε αυτούς. Τυχόν (ρητή ή μη) εναντίωσή του σε οιονδήποτε όρο του παρόντος ή τυχόν διαπίστωση μη συμμόρφωσής του (εκούσιας ή ακούσιας) με οιονδήποτε εξ αυτών των όρων σε οιοδήποτε στάδιο κάρπωσης της Προσφοράς (προπαρασκευαστικό, μεταγενέστερο κτλ), θα δίδει στην Εταιρία το νόμιμο δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της Προσφοράς προς εκείνον, χωρίς η Εταιρία να υπέχει οιαδήποτε ευθύνη έναντι του αναγνώστη.

 

12. Το παρόν αποτελεί τον μόνο τρόπο απόδειξης των όρων της Προφοράς, ρητώς αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. Ο έγγραφος τύπος ορίζεται ως αποκλειστικό αποδεικτικό μέσο και για οιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων όρων.

13. Για την επίλυση κάθε αμφισβήτησης ή κάθε εν γένει διαφοράς που τυχόν προκύψει σε σχέση με το παρόν, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

Αθήνα, 18/1/2016

 

Για την ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

mapMetamorfosi

Μεταμόρφωση

Εγκαταστάσεις & After Sales Service

Λεωφ. Τατοϊου 89,
Τηλ: 210 2835840
Fax: 211 1838459

mapElliniko

Ελληνικό

Εγκαταστάσεις & After Sales Service

Έναντι Μετρό Ελληνικού
Λεωφ. Βουλιαγμένης 70,
Τηλ/Fax: 210 9626633


mapAgia

Αγία Παρασκευή

Εγκαταστάσεις & After Sales Service

Πλησίον Πλ. Αγίας Παρασκευής
Λεωφ. Μεσογείων 409,
Τηλ/Fax: 210 6012839


Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων

Τμήμα Πωλήσεων κατάστημα Μεταμόρφωσης, Ελληνικού & Αγ. Παρασκευής
Δευτέρα-Παρασκευή: 8:00-17:00, Σάββατο: 9:00-14:00

Λογιστήριο
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-16:30, Σάββατο: κλειστά

After Sales Service
Δευτέρα-Παρασκευή: 08:00-16:30, Σάββατο: κλειστά

Δείτε όλους τους τρόπους πληρωμής εδώ cards2018